Westernový tábor
Tabule

Táborový řád

Článek I
Základní ustanovení

 1. Táborový řád (dále jen řád) je závazný pro všechny účastníky Westernového tábora Zvůle.
 2. Každý účastník nastupující na Westernový tábor Zvůle musí být seznámen s tímto řádem.

Článek II
Povinnosti šéfů corralů

 1. Každý šéf corralu je povinen organizovat program a činnost svěřeného corralu v souladu s táborovým řádem, s režimem dne, s pokyny sheriffa tábora a na základě doporučení starších jezdců - instruktorů a medical mana (zdravotníka).
 2. Šéf corralu po celou dobu trvání tábora zodpovídá za svěřený corral, za jeho programovou, výchovnou a zotavovací činnost.
 3. Při výchovné činnosti je zejména povinen:
    a) dbát pokynů sheriffa tábora;
    b) spolupracovat se staršími jezdci - instruktory a medical manem;
    c) nenechat členy corralu (děti) bez dozoru;
    d) vést členy corralu (děti) k úctě k majetku;
    e) udržovat v corralu kázeň a osobní hygienu;
    f) dbát na úpravu, pořádek a čistotu v prostoru tábora;
    g) dbát na bezpečnost dětí při všech činnostech Rodinného tábora;
    h) dodržovat protipožární předpisy a dohlížet na zakládání ohnišť pouze
        ve vymezených prostorách a dohlížet na jejich náležitou likvidaci.

Článek III
Povinnosti členů corralů (dětí)

 1. Každý člen corralu je povinen dodržovat táborový řád, program činnosti corralu zveřejněný „Nařízením sheriffa“, pokyny šéfa corralu a jeho pomocníka a doporučení starších jezdců – instruktorů a medical mana.
 2. Po celou dobu trvání Westernového tábora Zvůle zejména:
    a) dodržovat režim dne;
    b) dbát o osobní hygienu a čistotu v jemu svěřeném stanu;
    c) neplýtvat jídlem a bez souhlasu šéfa corralu nekonzumovat jiné potraviny než připravené v kuchyni Westernového tábora Zvůle;
    d) pečovat o zapůjčené předměty a nepoškozovat je;
    e) neohrožovat vlastní zdraví a bezpečnost ostatních účastníků Westernového tábora Zvůle;
    f) každou nevolnost nebo úraz neprodleně nahlásit medical manovi a šéfovi corralu, popř. pomocníkovi šéfa corralu;
    g) nevzdalovat se od corralu bez souhlasu svého šéfa corralu nebo pomocníka šéfa corralu;
    h) zúčastňovat se v určenou hodinu včas pravidelných ranních a večerních nástupů Westernohé tábora Zvůle.
 3. Členům corralu je přísně zakázáno bez svolení nebo dozoru šéfa corralu nebo jeho pomocníka:
    a) vzdálit se mimo vyhrazené prostory Westernového tábora Zvůle;
    b) lézt na stromy či jiné konstrukce;
    c) vstupovat do ohrady s koňmi a krmit je;
    d) vstupovat do vody;
    e) vstupovat do kuchyně a na ošetřovnu;
    f) rozdělávat oheň.
  Porušení těchto zákazů může být potrestáno až vyloučením z Westernového tábora Zvůle!!!

Článek IV
Závěrečné ustanovení

 1. Tento řád byl projednán a odsouhlasen vedením a provozovatelem Westernového tábora Zvůle.
 2. Tento řád nabývá účinnosti a platnosti dnem 02. 01. 2015
Tabule